Nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka

PATVIRTINTA

VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro
direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d.
įsakymu Nr. V-25

 

NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VŠĮ RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE TEIKIMO TVARKA

1. Nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre (toliau – Raseinių PSC) teikimo ir apmokėjimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo organizavimo tvarką VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre.

2. Raseinių PSC pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ su aktualiais pakeitimais, 1 ir 3 punktuose, išskyrus Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšių ir apmokėjimo tvarkos (1 priedas), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ su aktualiais pakeitimais, 4 ir 5 punktuose nurodytus profilaktinius sveikatos tikrinimus, prie Raseinių PSC prisirašiusiems draustiems PSDF lėšomis pacientams teikiamos nemokamai, už jas iš pacientų negali būti reikalaujama jokių papildomų mokėjimų.

3. Nemokamos psichikos sveikatos priežiūros paslaugos VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre teikiamos visiems privalomuoju sveikatos draudimu draustiems ir prie VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro prisirašiusiems pacientams.

4. Nemokamos VšĮ Raseinių PSC paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-861 „Dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2018 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-59 nauja redakcija) su aktualiais pakeitimais.

5. Raseinių PSC teikiamos paslaugos, kurias apmoka privalomojo sveikatos draudimo fondas:
   5.1. pagal kompetenciją užtikrina (suteikia ir organizuoja) būtinąją medicinos pagalbą;
   5.2. vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą:
   5.2.1. propaguoja sveiką gyvenseną;
   5.2.2. vykdo psichikos sutrikimų prevenciją;
   5.2.3. dalyvauja įgyvendinant vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimo bei priežiūros priemones;
   5.2.4. dalyvauja įgyvendinant pagyvenusių žmonių psichikos sveikatos stiprinimo bei priežiūros priemones;
   5.2.5. teikia pirminio lygio psichologinės-psichoterapinės intervencijos paslaugas asmeniui grupei ar šeimai;
   5.2.6. atlieka savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinį vertinimą; 
   5.2.7. atlieka pirminį asmens psichikos sveikatos būklės patikrinimą;
   5.2.8. atlieka ankstyvąjį rizikos vartojant alkoholį įvertinimą;
   5.2.9. teikia psichologinę pagalbą asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, ir jų šeimos nariams;
   5.2.10. vykdo psichikos ligonių, kuriems dažnai paūmėja psichikos sutrikimai ir tai kelia pavojų jų pačių ir (ar) aplinkinių sveikatai arba gyvybei, stebėseną;
   5.2.11. teikia psichofarmakoterapijos, asmens, šeimos konsultavimo, psichiatrinės abilitacijos, psichosocialinės reabilitacijos paslaugas;
   5.2.12. teikia priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos pirminio lygio paslaugas;
   5.2.13. teikia psichikos sveikatos slaugos, socialinės pagalbos paslaugas;
   5.2.14. vykdo lėtiniais psichikos ir elgesio sutrikimais sergančių pacientų priežiūrą;
   5.3. išduoda pacientams nedarbingumo pažymėjimus;
   5.4. nepriskirtais jo kompetencijai, taip pat visais neaiškiais atvejais siunčia pacientus antrinio ar tretinio lygio ambulatorinių ar stacionarinių paslaugų gauti;
   5.5. teikia psichikos sveikatos priežiūros paslaugas namuose pagal Raseinių PSC vadovo nustatytą tvarką;
   5.6. pagal kompetenciją siunčia asmenis dėl neįgalumo, darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo;
   5.7. nustato medicinines indikacijas ir kontraindikacijas dėl asmenų apgyvendinimo socialinės globos įstaigoje;
   5.8. vykdo asmenų, kuriems teismo sprendimu taikomos priverčiamosios medicinos priemonės, ambulatorinį stebėjimą; teikia išvadą teismui dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar jų taikymo panaikinimo;
   5.9. bendradarbiauja su socialinės globos ir rūpybos įstaigomis, organizacijomis, teikiant psichikos sutrikimų turintiems asmenims socialinę pagalbą,  reabilitacijos ir abilitacijos paslaugas;
   5.10. tvarko medicinos dokumentaciją ir teikia statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės duomenis;
   5.11. praneša apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, teisėsaugos institucijoms;
   5.12. informuoja apie galimai pažeistas vaiko teises vaiko teisių apsaugos skyrius;
   5.13. bendradarbiauja su šeimos gydytojais, slaugos bei socialiniais darbuotojais ir kitais specialistais, dirbančiais sveikatos priežiūros ar kitose įstaigose;
   5.14. teikia kitas sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. Nemokamoms paslaugoms, Raseinių PSC, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos kompensuojamos iš:
   6.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;
   6.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;
   6.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

7. Būtinoji medicinos pagalba (pagal kompetenciją), pagal patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktus, nemokamai teikiama visiems pacientams

8. Raseinių PSC pacientai (ar jų atstovai) raštiškai supažindinami su savo teisėmis ir galimybėmis gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas nemokamai („Dėl susipažinimo su informacija“ Forma RPSC-3).

9. Raseinių PSC informacija apie pacientų teises ir galimybes gauti psichikos sveikatos paslaugas nemokamai skelbiama viešai Raseinių PSC interneto puslapyje: www.raseiniupsc.lt, Raseinių PSC informacinėje lentoje ir laukiamajame.

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie užtikrina tinkamą svetainės funkcionavimą ir informavimą.
Privatumo politika Sutinku