Korupcijos prevencijos programa 2020-2022 m.

PATVIRTINTA

VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro
direktoriaus 2020 m. sausio 22 d.
įsakymu Nr. V-03

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE

2020–2022 M. PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korupcijos prevencijos VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre 2020 - 2022 m. programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre 2020 - 2022 m. laikotarpiu.
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos, Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XIII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 m. programos patvirtinimo“ rekomendacijomis.
3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programoje apibrėžtas sąvokas.
4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą.

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS TEISINĖ IR INSTITUCINĖ BAZĖ

5. Už korupcijos prevenciją VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre (toliau - Raseinių PSC) atsako direktorius, kuris imasi būtinų Programos įgyvendinimo priemonių.
6. Raseinių PSC yra paskirtas asmuo, kuris vykdydamas savo pagrindines pareigas yra atsakingas ir už korupcijos prevenciją ir kontrolę bei sudarytos korupcijos prevencijos programos vykdymą. Raseinių PSC kasmet nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė. Tai sudaro prielaidas rengti ir įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones bei savarankiškai, lanksčiai ir operatyviai reaguoti į valstybėje vykstančius teisėkūros ir įvairių sričių reguliavimo pokyčius.

III. KORUPCIJOS PRIELAIDOS VŠĮ RASEINIŲ PSC

7. Bendrosios korupcijos prielaidos:
     7.1. socialinės (nepakankamas sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimas, nepakankamai aiškus santykis tarp sveikatos apsaugos ir socialinės politikos, nėra atsakomybės pasidalijimo ir kt.);
     7.2. teisinės (teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas, nepakankamas savo teisių ir pareigų išmanymas sudaro sąlygas darbuotojams piktnaudžiauti tarnyba, sudaryti dirbtines kliūtis įmonėms, siekiantiems įgyvendinti savo teisėtus interesus; kokybės sistemų ir reglamentų stoka, profesinio elgesio kodeksų nebuvimas ir kt.);
     7.3. institucinės (nesivadovaujama asmeninės atsakomybės principais, trūksta viešumo, nepilnai aprašytos ir ne visada aiškios sprendimų priėmimo procedūros, motyvacinės karjeros sistemos nebuvimas, neskaidrus sprendimų priėmimo procesas, nepakankamas viešumas sprendimų, kuriems priimti nereikia kitos valstybės įstaigos patvirtinimo, priėmimas, darbuotojų rotacijos nebuvimas ir kt.);
     7.4. struktūrinės (sveikatos sistemos struktūros sudėtingumas ir trūkumai, nepakankama elektroninės valdžios plėtra, neefektyvus informacinių technologijų naudojimas ir kt.);
     7.5. visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas, nesipriešinimas korumpuotiems sveikatos sistemos darbuotojams, piliečių nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje ir kt.);
     7.6. išoriniai veiksniai (tinkamų sąlygų atskirų sveikatos sistemos subjektų sąžiningai konkurencijai nesudarymas, pacientų pasyvumas antikorupcinei veiklai);
8. Specifinės korupcijos prielaidos sveikatos sistemoje, įtakojančios įstaigos veiklą:
     8.1. administracinių teisės pažeidimų nustatymas, protokolų surašymas, baudų skyrimas;
     8.2. medicininės paskirties aparatūros, vaistų ir kt. viešieji pirkimai ir užsakymai;
     8.3. nepakankama informacija sveikatos priežiūros įstaigose apie teikiamas nemokamas ir mokamas sveikatos priežiūros paslaugas, apie pacientų teises ir pareigas ir kt.

IV. VŠĮ RASEINIŲ PSC VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

9. VšĮ Raseinių PSC veikloje galima išskirti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė:
     9.1. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas. 
     9.2. Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai.
     9.3. Nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams.
     9.4. Darbuotojų priėmimas į darbą. 
     9.5. Veikla susijusi su nedarbingumo pažymėjimų ir kitų pažymų išdavimu.                                                                                                                      

V. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINYS

10. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos sveikatos sistemoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę sveikatos sistemos įstaigų bei jų darbuotojų veiklą.
11. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant, kad visos lėšos, skiriamos Raseinių PSC, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
12. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:
     12.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką;
     12.2. nustatyti veiklos sritis Raseinių PSC, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
     12.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;
     12.4. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;
     12.5. programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų; visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;
     12.6. ugdyti antikorupcinę kultūrą Raseinių PSC.
13. Siekiant sėkmingai vykdyti Korupcijos prevencijos programos nuostatas Raseinių PSC, paskirti asmenį, kuriam pavedama vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę.
14. Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės Raseinių PSC:
     14.1. korupcijos rizikos analizė;
     14.2. korupcijos prevencijos programos parengimas ir tikslinimas;
     14.3. visuomenės švietimas ir informavimas apie Programos įgyvendinimą;
     14.4. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.
15. Korupcijos rizikos analizė:
     15.1. veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimas teisės aktų nustatyta tvarka, kurį atlieka VšĮ Raseinių PSC direktoriaus įgaliotas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę;
     15.2. pagal nustatytas veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, parengiamos konkrečios priemonės galimoms korupcijos apraiškoms valdyti;
     15.3. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliekamas atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. 2-170.
16. Korupcijos prevencijos programos (ir jos įgyvendinimo priemonių plano) rengimas Raseinių PSC: parengia ir Programos įgyvendinimo priemonių plane nustatytais terminais pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai savo įstaigų korupcijos prevencijos programas.
17. Raseinių PSC pateikia Juridinių asmenų registrams visą privalomą teikti šiems registrams reikalingą informaciją.
18. Visuomenės švietimas ir informavimas apie Programos įgyvendinimą, sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų mokymas:
     18.1. atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę asmuo, dalyvauja seminaruose, paskaitose ar kituose antikorupcinio švietimo renginiuose;
     18.2. savo interneto svetainės nuolatiniuose puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, skelbti įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, informaciją apie įgyvendinamas antikorupcines priemones, numatyti galimybę interneto vartotojams pateikti savo atsiliepimus, siūlymus, pranešimus ir kt;
     18.3. interneto svetainėse skelbti darbuotojų elgesio, susidūrus su korupcinėmis veikomis, taisykles;
     18.4. interneto svetainės įvadiniame puslapyje skelbti elektroninio pašto adresą bei telefono numerį, kuriuo asmenys galėtų anonimiškai pranešti apie įstaigos darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla;
     18.5. informacija, kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, turi būti skelbiama Raseinių PSC informacijos skelbimo vietose;
     18.6. organizuoti darbuotojų mokymą korupcijos prevencijos klausimais.
19. Nustatytus korupcijos atvejus Raseinių PSC iškart privaloma paviešinti.
20. Priemonės, kurios sumažins korupcijos apraiškų prielaidas Raseinių PSC ir jų vykdymo terminai pateikti Programos įgyvendinimo priemonių plane.

VI. INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKĄ

21. Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai vykdyti korupcijos prevenciją, būtina:
     21.1. sudaryti sąlygas darbuotojams ir pacientams anonimiškai pranešti Sveikatos apsaugos ministerijai, STT ar Raseinių PSC vadovybei savo įtarimus dėl galimos šių įstaigų darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;
     21.2. Gavus informacijos dėl galimų ar korupcinių veikų, turinčių nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant informuoti Raseinių PSC vadovą ir  atsakingą už korupcijos kontrolę ir prevenciją asmenį ir kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.  

VII. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

22. Programa siekiama tokių rezultatų:
     22.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
     22.2. padidinti nepakantumą korupcijai;
     22.3. pagerinti korupcijos prevencijos priemonių Raseinių PSC organizavimą;
     22.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą Raseinių PSC.
23. Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

VIII. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ

24. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas Korupcijos prevencijos VšĮ Raseinių PSC 2020–2025 m. programos įgyvendinimo priemonių planas, kuris nustato tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.    
25. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios programos dalis.
26. Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių vykdymą kontroliuoja, metodinę pagalbą korupcijos prevencijos klausimais teikia Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrius pagal Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą šio skyriaus veiklos planą.
27. Už konkrečių Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako VšĮ Raseinių PSC direktorius.
28. Į Raseinių PSC korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą turi būti įtrauktos Programoje numatytos priemonės, kurios, atsižvelgiant į įstaigos veiklos specifiką ir (ar) atliktos korupcijos rizikos analizės rezultatus, gali būti detalizuojamos. Įstaigos veiklos metiniuose planuose turi atsispindėti ir esant reikalui patikslintos įstaigos korupcijos prevencijos programoje ir jos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės.
29. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančių įgyvendinant Programą Raseinių PSC:
     29.1. privaloma reguliariai vykdyti numatytų (priskirtų) Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;
     29.2. atsižvelgus į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos Programos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimui, teikia Sveikatos apsaugos ministerijai motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų Programos įgyvendinimo priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis ar racionalesnėmis, detalizuodamos jų tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus;
     29.3. vykdant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, periodiškai, du kartus per metus, pasibaigus II ir IV ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos, įstaigos informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis pateikia Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui.

IX. PROGRAMOS FINANSAVIMAS

30. Programa vykdoma iš sveikatos sistemos įstaigų biudžeto asignavimų.

X. PROGRAMOS ATNAUJINIMAS

31. Raseinių PSC dėl Programos nuostatų, tikslų ir uždavinių, įgyvendinimo priemonių plano atnaujinimo gali teikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį.

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie užtikrina tinkamą svetainės funkcionavimą ir informavimą.
Privatumo politika Sutinku