Vaistinių preparatų reklamuotojų vizitų organizavimo tvarka

Spausdinti

 

PATVIRTINTA
Vš Į Raseinių psichikos
sveikatos centro direktoriaus
2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.56


VŠĮ RASEINIŲ PSC SPECIALISTAMS SKIRTOS VAISTINIŲ PREPARATŲ BEI MEDICININĖS PASKIRTIES PRODUKTŲ REKLAMOS IR REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ ORGANIZAVIMO TVARKA


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Vaistinių preparatų bei medicininės paskirties produktų reklamos, reklamuotojų vizitų organizavimo tvarka (toliau – Tvarka), nustato vaistinių preparatų ir medicininės paskirties produktų VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre sveikatos priežiūros specialistams (toliau- specialistai), turintiems teisę skirti vaistinius preparatus bei medicininės paskirties produktus ir vaistų reklamuotojams teises, pareigas ir kontrolę.
2. Tvarkoje vartojamos sąvokos:
2.1. Primenamoji vaistinio preparato reklama – reklama, kuria siekiama priminti apie vaistinį preparatą;
2.2. Reklaminės veiklos subjektas – vaistinio preparato reklamos davėjas;
2.3. Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme ir Lietuvos respublikos visuomenės informavimo įstatyme vartojamas sąvokas.
3. Vaistinių preparatų reklama naudojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Tvarka ir kitais teisės aktais.
4. Tvarkos reikalavimai taikomi bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiamai vaistinių preparatų reklamai.
5. Vaistinio preparato reklamos davėjas (toliau reklamos davėjas) gali būti tik vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojas ir (ar) jo atstovas.

II. SPECIALISTAMS SKIRTA VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMA

6. Specialistams skirtoje vaistinio preparato reklamoje turi būti nurodyta:
  6.1. svarbiausia informacija apie vaistinį preparatą, atitinkanti vaistinio preparato charakteristikų santrauką:
   6.1.1. vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma;
   6.1.2. vaistinės medžiagos bendriniais pavadinimais, jų kiekis vienoje dozuotėje;
   6.1.3. terapinės indikacijos, išskyrus homeopatinius preparatus be patvirtintų terapinių indikacijų;
   6.1.4. vartojimo būdas ir dozavimas;
   6.1.5. kontraindikacijos;
   6.1.6. specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės;
   6.1.7. sąveika su kitais vaistiniais preparatais;
   6.1.8. šalutinis poveikis;
   6.1.9. rinkodaros teisės turėtojo bei jo atstovo (jei toks yra) pavadinimai;
   6.1.10. teksto parengimo data (jei tekstas nebuvo peržiūrėtas) ar jo paskutinės peržiūros data;
   6.2. vaistinio preparato kiekis pakuotėje (dozuotėmis, masės ar kitokiais vienetais);
   6.3. vaistinio preparato klasifikavimo grupė (receptinis ar nereceptinis vaistinis preparatas);
  6.4. Taisyklių 12.4.3 punkte pateikta nuoroda (jei reklamuojamas tradicinis augalinis vaistinis preparatas).
7. Specialistams skirtoje vaistinio preparato reklamoje gali būti pateikiama kompensuojamojo vaistinio preparato pakuotės maksimali mažmeninė kaina ir jos dalis, kompensuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.
8. Informacija vaistinio preparato reklamoje turi būti tiksli, papildyta naujausiais duomenimis, patikrinama ir išsami, kad specialistas galėtų susidaryti nuomonę apie vaistinio preparato terapinę vertę.

III. VAISTŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ ORGANIZAVIMAS


9. Vaistų reklamuotojų vizitai į VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centrą, informacijos apie vaistinį preparatą teikimo, susitinkant su sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, tikslu yra nemokami ir turi būti organizuojami vadovaujantis Farmacijos įstatymo 51 straipsnio 4 dalies nuostatomis.
10. Vaistų reklamuotojai, atvykę į asmens sveikatos priežiūros įstaigą turi:
   10.1. raštu registruotis tam skirtame žurnale, nurodydami vardą, pavardę, darbovietę, vizito datą, laiką ir tikslą (numatomus reklamuoti vaistiniu preparatus). Asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi užtikrinti vizitų registracijos žurnalo prieinamumą. Vizitai organizuojami centro vadovo nustatyta tvarka;
   10.2. nepažeisti VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro vidaus tvarkos taisyklių, netrukdyti gydytojo darbo ir nepažeisti pacientų teisių, suteikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
11. Vaistų reklamuotojų vizitai į VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centrą, siekiant asmeniškai susitarti su specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinį preparatą, specialisto darbo laiku, skirtu priimti pacientus yra draudžiami (Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymo pakeitimas – 51 str. 4 dalis, 2011-06-16, Nr. XI-1459).

IV. VAISTŲ REKLAMUOTOJO PAREIGOS


12. Vaistų reklamuotojas privalo:
   12.1. nešioti darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą), išduotą vadovaujantis Darbo sutarčių registravimo taisyklių, darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 503 (Žin., 2003, Nr. 40- 1822; 2006, Nr. 102-3948), taip, kad būtų aiškiai atpažįstamas darbo metu;
   12.2. organizuoti vizitus į VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centrą taip, kad nepažeistų
Farmacijos įstatymo, Tvarkos ir įstaigos vidaus tvarkos reikalavimų;
   12.3. kiekvieno vizito į VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centrą metu pateikti kiekvieno reklamuojamo vaistinio preparato charakteristikų santrauką arba užtikrinti jos prieinamumą kitomis priemonėmis bei informuoti apie vaistinio preparato pakuotės maksimalią mažmeninę kainą ir jos dalį, kompensuojamą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis;
   12.4. perduoti vizito metu gautą informaciją apie reklamuojamo vaistinio preparato vartojimą, ypač apie pastebėtą nepageidaujamą poveikį, vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo mokslo tarnybai.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Vaistinių preparatų reklamuotojų vizitų organizavimo tvarka gali būti keičiama, keičiantis VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro vidaus tvarkos taisyklėms, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymams dėl vaistinių preparatų reklamos taisyklių ir kitiems teisės aktams.

 


 

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie užtikrina tinkamą svetainės funkcionavimą ir informavimą.
Privatumo politika Sutinku