Vidaus tvarkos taisyklės

                                                                        PATVIRTINTA

                                                                        Vš Į Raseinių psichikos sveikatos centro direktoriaus

                                                                        2010 m. kovo 01 d. įsakymu Nr. 09

                                                                        (Vš Į Raseinių psichikos sveikatos centro direktoriaus

                                                                        2016 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 03)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

            1. Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras įregistruota Raseinių rajono Savivaldybėje 1998 m. gruodžio 30 d., registravimo Nr. VŠ 98-6. Įstaigos duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 172426390.

2. Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras (toliau Raseinių PSC) veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos norminiais aktais, nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais (medicinos, higienos normomis), Raseinių rajono tarybos sprendimais, reguliuojančiais įstaigos veiklą, patvirtintais įstaigos įstatais.

3. Raseinių PSC užsiima asmens sveikatos priežiūros veikla. Tai – ne pelno siekianti įstaiga. Pagrindinis finansavimo šaltinis - privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, gaunamos (sveikatos draudimo įstatymo numatyta tvarka) pagal sutartį su Kauno teritorine ligonių kasa.

4. Raseinių PSC teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas viso rajono gyventojams, prisirašiusiems prie rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigų.

5. Šios taisyklės reglamentuoja VšĮ Raseinių PSC, esančio Ligoninės g. 6, Raseiniai darbą.

            6. Vš Į Raseinių psichikos centro struktūrą sudaro:

            6.1. administracija;

            6.2. sveikatos ir socialinės priežiūros specialistai;

            6.3. kitas personalas.

7. Šių taisyklių privalo laikytis visi VšĮ Raseinių PSC darbuotojai ir pacientai.

                            II. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į RASEINIŲ PSC TVARKA 

 

            8. Pacientai ir jų artimieji VšĮ Raseinių PSC priimami nuo 8.00 iki 18.00.

            9. Pacientų registracija:

            9.1. besikreipiantiems į gydytoją psichiatrą iš anksto registruotis nereikia, pacientai priimami eilės tvarka;

            9.2. pas vaikų paauglių gydytoją psichiatrą ir psichologą pacientus registruoja psichikos sveikatos slaugytoja (6 kabinete arba telefonu (8 428) 70065.

            10. Visą reikiamą informaciją apie įstaigos darbo laiką ir teikiamas paslaugas gyventojai gali gauti telefonu: (8 428) 70065.

            11. Pacientai namuose lankomi, atsižvelgiant į konkrečią situaciją.

12. VšĮ Raseinių PSC nedarbo metu pacientams medicininę pagalbą teikia GMP: tel.:

Bendrosios pagalbos centras – 112;

Teo –        03;
Omnitel – 103;
Bitė –        033;
Tele 2 –    033.

ir Viešosios įstaigos Raseinių ligoninės priėmimo skyriaus gydytojas (Ligoninės g. 4).

13. Visi, besikreipiantys į gydymo įstaigą pacientai, turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę, neįgaliojo pažymėjimą, pensininko pažymėjimą, vairuotojo pažymėjimą ar kt.).

III. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA RASEINIŲ PSC

 

            14. Raseinių PSC teikiamos šios nemokamos paslaugos:
            14.1. būtinoji medicinos pagalba;
           14.2. ligų diagnozavimas ir jų gydymas pagal kompetenciją;
           14.3. gydymo tęstinumo užtikrinimas;
           14.4. sveikatos ugdymas ir ligų profilaktika;
            14.5. psichologinė pagalba;
           14.6.  negalios ištiktų žmonių mokymas adaptuotis aplinkoje ir bendruomenėje;
           14.7.  negalios ištiktų žmonių šeimos narių mokymas prisitaikyti gyventi visuomenėje.
           14.8.  slaugos problemų sprendimo būdų koordinavimas centre ir namuose;
           14.9.  laikinojo nedarbingumo pažymėjimų išdavimas;
           14.10.  siuntimų į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) pildymas.
           15. Nemokamų paslaugų teikimo tvarka:
           15.1. būtinosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos nemokamai visiems Lietuvos Respublikos gyventojams;
           15.2. kitos ambulatorinės paslaugos nemokamai teikiamos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir pasirinkusiems Raseinių rajono pirmines sveikatos priežiūros įstaigas.

IV. PACIENTŲ TEISĖS

 

            16. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas:

           16.1. pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;

           16.2. kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras;

            16.3. pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimo. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje.

            17. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą:

            17.1. pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą;

            17.2. pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą;

            17.3. pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę.

            18. Teisė į informaciją:

            18.1. pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.

            18.2. sveikatos priežiūros įstaigoje pacientui turi būti pateiktas jį gydančio gydytojo ir slaugos ir kitų specialistų vardas, pavardė, pareigos ir informacija apie jo profesinę kvalifikaciją.

            18.3. pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicininius terminus.

            18.4. informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jei tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Psichikos sutrikimų turinčio paciento teisės gauti informaciją ypatumus nustato Psichikos priežiūros įstatymas.

            19. Teisė nežinoti:

            19.1. informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu;

19.2. šios nuostatos netaikomos, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.

            20. Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose:

            21.1. paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.

            21.2. sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia Raseinių PSC direktorius.

21.3. su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.

21.4. pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis, Raseinių PSC privalo padaryti ir išduoti, direktoriaus patvirtintas, medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus.

21.5. paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

            22. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą:

22.1. paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti , gydyti ar pacientui slaugyti;

22.2. duomenys apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių pacientų medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga;

22.3. visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai;

22.4. konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti;

22.5. be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas;

22.6. apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, Raseinių PSC privalo nedelsdama pranešti teisėsaugos institucijoms.

            23. Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą:

23.1. teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats.

            24. Paciento dalyvavimas mokymo procese ir biomediciniuose tyrimuose

            24.1. be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus. Sutikimo gali būti prašoma tik išaiškinus pacientui apie nurodyto proceso ir tyrimų tikslą, pobūdį, padarinius ir pavojus. Dėl nepilnamečio paciento įtraukimo į mokymo procesą reikalingas ir nepilnamečio atstovo sutikimas;

           24.2. įtraukiant pacientą į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.

           25. Teisė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo:

25.1. pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gali būti gydomi arba jiems teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų sutikimas. Sveikatos priežiūra ar slauga nepilnamečiams pacientams iki 16 metų teikiama, kai yra jų atstovo sutikimas, išskyrus atvejus, jei tokio sutikimo prašymas prieštarautų nepilnamečio paciento interesams;

25.2. kai, laikantis sveikatos priežiūros normų, yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, pacientas turi būti supažindintas su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Pacientų, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, pasirinkimas įforminamas raštu. Už nepilnamečius iki 16 metų, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų atstovai. Jeigu yra nesutarimas tarp nepilnamečio paciento iki 16 metų ir jo atstovų, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio paciento interesus;

25.3. prieš prašant sutikimo, pacientui (jo atstovui) išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas apie visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas turi įrašyti į paciento medicinos dokumentus. Sutikimas dėl paslaugų patvirtinamas paciento (jo atstovo) parašu paciento medicinos dokumentuose;

25.4. pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis. Kai pacientas yra tokios sveikatos būklės, kad negali pareikšti savo valios dėl sutikimo gydytis ir dėl diagnostikos bei gydymo metodikų pasirinkimo, kiek įmanoma, nepakenkiant paciento interesams, atsižvelgiama į jo anksčiau raštu pareikštą valią. Kai nėra nustatyta tvarka išreikštos paciento (jo atstovo) valios, slauga, diagnostika ir gydymas gali būti taikomi tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka, kai yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei. Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą pacientui, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali tinkamai išreikšti savo valios, yra būtinas paciento atstovo sutikimas. Pagalba gali būti teikiama be atstovo sutikimo, jei jo nėra arba sutikimo negalima gauti laiku, arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai pažymima paciento ligos istorijoje;

25.5. jeigu paciento, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali išreikšti savo valios, atstovas atsisako duoti sutikimą gydyti, kuris nėra skubus, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam pacientui gydymas galimas, jei yra gydytojų konsiliumo, sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisijos sutikimas.

25.6. laikoma, kad savanoriškai į SPĮ dėl ambulatorinės sveikatos priežiūros arba į namus sveikatos priežiūros specialistą iškvietęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad tos įstaigos specialistas jį apžiūrėtų ir įvertintų jo sveikatos būklę.

            26. Teisė skųstis

26.1. pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, turi teisę pateikti skundą Raseinių PSC direktoriui;

26.2. skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis;

26.3. pacientas kreipdamasis dėl skundo, privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

26.4. pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės buvo pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos;

26.5. VšĮ Raseinių PSC, gavusi paciento skundą, privalo išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pranešti pacientui (jo atstovui) nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų .

            27. Teisė į žalos atlyginimą: pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą.

V. PACIENTŲ PAREIGOS

 

            28. Paciento pareigos:

28.1. pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis VšĮ Raseinių PSC vidaus tvarkos taisyklėmis ir vykdyti jose nurodytas pareigas;

28.2. pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Raseinių PSC specialistais ir darbuotojais;

28.3. pacientas, norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;

28.4. pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai sveikatos priežiūros paslaugas ;

28.5. pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu;

28.6. pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;

28.7. pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Raseinių PSC darbuotojais ir kitais pacientais;

28.8. pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų paciento gyvybei.

VI. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP PACIENTŲ IR ĮSTAIGOS SPRENDIMO TVARKA

 

            29. Kilus ginčui ar konfliktui tarp paciento ir įstaigos darbuotojo, pacientas gali kreiptis į Raseinių PSC direktorių, kuris per 5 darbo dienas išnagrinėja paciento pretenzijas ir pateikia pacientui atsakymą.

            30. Dėl diagnostinių ar gydymo klaidų išsiaiškinimo, paciento mirties atveju, turi kreiptis raštu į Raseinių PSC direktorių, kuris per 20 darbo dienų išnagrinėja atvejį ir pateikia atsakymą pareiškėjui.

VII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS TEIKIMO TVARKA

 

            31. Informaciją apie paciento  sveikatos būklę teikia gydantis gydytojas arba slaugos specialistas savo kompetencijos ribose tik pacientui arba paciento atstovui. Informacija telefonu neteikiama .

            32. Į teisines institucijas informacija apie ligonio sveikatos būklę teikiama tik gavus oficialų raštišką tų institucijų užklausimą.

VIII. MEDICININIŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTAMS, KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

            33. Ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašai pacientui ar jo įgaliotam asmeniui  pageidaujant, atliekami paciento lėšomis.

            34. Medicininių dokumentų nuorašai, reikalingi siunčiant ligonį konsultacijai, gydymui į kitas gydymo įstaigas, į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, daromi Raseinių PSC lėšomis.

            35. Medicininių dokumentų nuorašai, kurių reikalauja teisinės institucijos (prokuratūra, teismas) daromi Raseinių PSC lėšomis, kai yra šių institucijų oficialus prašymas raštu.

IX. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

36. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, Centro direktoriaus įsakymais.

37. Darbo sauga – tai organizacinių ir techninių priemonių visuma, siekiant išsaugoti dirbančiojo sveikatą.

38. Centro darbuotojai gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems įrenginiams ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.

39. Centro darbuotojai savo veikla privalo nepažeisti aplinkos kokybės normatyvų ir standartų, laikytis atliekų surinkimo ir nukenksminimo tvarkos.

40. Darbuotojai privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą aprangą.

41. Darbo metu darbuotojai privalo turėti galiojančius darbo pažymėjimus.

42. Centro darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

43. Darbuotojas, baigęs darbą, turi sutvarkyti darbo vietą, išjungti elektros prietaisus, uždaryti langus ir užrakinti patalpas, įjungti signalizaciją.

44. Darbuotojai privalo nedelsiant pranešti savo tiesioginiams vadovams apie iškilusius konfliktus ar nesusipratimus su pacientais ir/ar jų atstovais ar kitais darbuotojais.

47. Darbuotojai privalo pranešti administracijai apie nedarbingumą, nelaimingą atvejį pakeliui į darbą ar darbe.

48. Laikytis priimto elgesio kodekso, nedaryti to, kas trukdytų kitiems darbuotojams atlikti savo pareigas.

49. Darbuotojai privalo laiku ateiti į darbą ir visą darbo laiką skirti darbui.

X. BENDROSIOS ĮSTAIGOS VIDAUS TVARKĄ REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS

50. Centro teritorija ir patalpos turi būti švarios, tvarkingos, reguliariai valomos.

51. Centro patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama.

52. Darbuotojams draudžiama darbe būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.

53. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius išteklius.

54. Centro elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, telefoniniais ryšiais, transportu ir kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

55. Centro darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose.

56. Administracija neatsako už darbuotojų asmeninius daiktus, nesusijusius su tiesioginiu darbu ir paliktus darbo vietoje.

57. Centro darbuotojai turi teisę vykti į komandiruotes, už kurias apmoka darbdavys vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka.

XI. PACIENTO SIUNTIMO GYDYMUI Į AMBULATORINĖS IR

STACIONARINĖS PAGALBOS GYDYMO ĮSTAIGĄ TVARKA

58. Gydytojas psichiatras arba gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, įtaręs arba nustatęs paciento sveikatos sutrikimą ar sunkią sveikatos būklę, skubiai siunčia pacientą į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kuri teikia reikalingas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

59. Nukreipiant pacientą į stacionarą, reikalinga gauti paciento sutikimą. Nukreipiant į stacionarą nepilnamečius arba neveiksnius asmenis, būtinas jų įstatyminių atstovų sutikimas. Paciento ar jo įstatyminio atstovo nereikia, kai yra grėsmė asmens gyvybei, o jis pats dėl to negali tokio sprendimo duoti; kai yra grėsmė nepilnamečio ar neveiksnaus asmens gyvybei, o jo įstatyminio atstovo negalima greitai surasti.

60. Gydytojas psichiatras arba vaikų ir paauglių gydytojas psichiatras, įtaręs arba nustatęs tam tikrą paciento sveikatos sutrikimą ar būklę, planine tvarka siunčia pacientą į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kuri teikia reikalingas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

61. Pacientas, esant indikacijoms (sprendžia gydantis gydytojas suderinęs su pacientu), siunčiamas užpildžius siuntimą (forma 027/a):

61.1. į stacionarą (ligoninę);

61.2. specialisto konsultacijai;

61.3. į kitas gydymo įstaigas;

61.4. į sanatorijas ir reabilitacinio gydymo įstaigas.

62. Gydytojai darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl stacionarinių skubių ir planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašu.

XII. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, PROTEZŲ, PINIGŲ, DOKUMENTŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

 

63. Centro paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai, dokumentai ir pinigai nesaugomi.

64. Pacientams nerekomenduojama procedūrų metu turėti stambių pinigų sumų, brangenybių, kitų vertingų daiktų.

65. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms (jei būklė staiga pakitusi į sunkią ir pan.), pacientui pageidaujant gydytojas psichiatras priima saugoti paciento turimus dirbinius iš brangiųjų metalų, protezus, dokumentus, pinigus ir kitus vertingus daiktus, dalyvaujant slaugytojai:

65.1. užpildomas „Iš ligonio priimtų daiktų ir vertybių kvitas“ (patvirtintas direktoriaus  2016 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 02) trimis egzemplioriais (1 klijuojama į ambulatorinę kortelę F 025, 1 perduodama pacientui, 1 saugoma kartu su priimtomis vertybėmis);

65.2. kvitai registruojami „Iš ligonio priimtų daiktų ir vertybių registracijos žurnale“;

65.3. dirbiniai iš brangiųjų metalų, protezai, pinigai ir kiti vertingi daiktai saugomi seife;

65.4. apie saugomas vertybes pažymima ir paciento ambulatorinėje kortelėje F 025;

65.5. vertybės grąžinamos pacientui ar jo įgaliotam asmeniui pateikus asmens dokumentą, pasirašant kvite ir registracijos žurnale, grąžinant jam antrą kvito egzempliorių.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            66. Atstovai iš kontroliuojančių įstaigų bei kiti asmenys, atvykę į Raseinių psichikos sveikatos centrą susipažinti su įstaigos veikla ar kitais klausimais, privalo prisistatyti Raseinių PSC direktoriui.

67. Esant reikalui, taisyklės gali būti tikslinamos, papildomos ir keičiamos.

68. Darbuotojai, nepageidaujantys dirbti taisyklėse nustatyta tvarka, turi parašyti raštu įstaigos vadovui.

69. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai ir jos skelbiamos viešai (Centro skelbimų lentose).

            70. Pasiūlymai dėl vidaus tvarkos taisyklių papildymo ar pakeitimo teikiami įstaigos vadovui raštu.

                           __________________________________________

                                                                                      

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie užtikrina tinkamą svetainės funkcionavimą ir informavimą.
Privatumo politika Sutinku