PATVIRTINTA
VšĮ Raseinių psichikos
sveikatos centro direktoriaus
2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 50


PACIENTŲ LAUKIMO EILIŲ VALDYMO VŠĮ RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE TVARKA

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pacientų eilių valdymo VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre (toliau – Raseinių PSC) tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja Raseinių PSC teikiamų paslaugų prieinamumą, pacientų eilių valdymą, stebėseną ir pacientų informavimo organizavimą.
2. Pagrindinės Tvarkoje vartojamos sąvokos:
2.1. Paslaugų laukimo eilė – laikotarpis nuo paciento kreipimosi į Raseinių PSC dienos iki paslaugos suteikimo dienos. Į šį laikotarpį neįskaičiuojami atvejai, kai pacientas jo paties pageidavimu registruojamas vėliau, negu Raseinių PSC gali pasiūlyti, arba kai pacientas registruojamas pakartotiniam apsilankymui, arba kai teikiama skubioji medicinos pagalba.
2.2. Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. PACIENTŲ REGISTRAVIMO TVARKA

3. Pacientai pas gydytoją psichiatrą neregistruojami iš anksto – priimami kreipimosi dieną:
3.1. pacientas, atėjęs į Raseinių PSC, užsiregistruoja laukimo eilių reguliavimo sistemos pagalba, kuri jam suteikia eilės numerį ir laukia kol psichikos sveikatos slaugytojas pakvies registruotis pas gydytoją;
3.2. psichikos sveikatos slaugytojas užregistravęs pacientą pas gydytoją, esamą numerį perregistruoja gydytojo kabinetui;
3.3. gydytojas psichiatras, eilių valdymo reguliavimo sistemos pagalba, pagal turimą eilės numerį, pacientą kviečiasi į kabinetą konsultacijai.
4. Asmenys dėl profilaktinio patikrinimo neregistruojami iš anksto – priimami kreipimosi dieną:
4.1. asmuo atėjęs į Raseinių PSC užsiregistruoja laukimo eilių reguliavimo sistemos pagalba, kuri suteikia eilės numerį ir laukia kol psichikos sveikatos slaugytojas pakvies registruotis;
4.2. psichikos sveikatos slaugytojas užregistravęs asmenį pas gydytoją, užpildęs reikiamus medicininius dokumentus, esamą numerį perregistruoja gydytojo kabinetui;
4.3. gydytojas psichiatras, eilių valdymo reguliavimo sistemos pagalba, pagal turimą eilės numerį, pacientą kviečiasi į kabinetą.
5. Vaikai ir paaugliai iki 18 metų pas vaikų ir paauglių gydytoją psichiatrą registruojami iš anksto telefonu arba apsilankius Raseinių PSC:
5.1. pacientui pasiūlomas artimiausias konsultacijos pas gydytoją laikas, kuris negali būti ilgesnis kaip 14 kalendorinių dienų;
5.2. registracijos žurnale turi būti užrašyta paciento: vardas, pavardė, gimimo metai, registracijos data, konsultacijos data ir laikas, telefono numeris;
5.3. atsiradus priežasčių dėl kurių vaikų ir paauglių gydytojas psichiatras negalės priimti užregistruotą vizitui dieną, pacientas informuojamas telefonu ir perregistruojamas artimiausiam laisvam laiku, bet ne vėliau kaip po 7 kalendorinių dienų;
5.4. atsiradus laisvam ankstesniam vizito pas gydytoją laikui, pacientas informuojamas telefonu.
6. Pas medicinos psichologą pacientai registruojami iš anksto, nukreipus gydytojui psichiatrui arba vaikų ir paauglių gydytojui psichiatrui:
6.1. pacientas psichologo konsultacijai gali registruotis telefonu arba atėjęs į Raseinių PSC;
6.2. registracijos žurnale turi būti įrašyta paciento: vardas, pavardė, gimimo metai, konsultacijos data ir laikas bei psichologo paslaugos pavadinimas;
6.3. pirmai konsultacijai pasiūlyta registracijos data negali būti vėlesnė kaip po 3 kalendorinių dienų;
6.4. pacientui iš anksto nepranešus apie neatvykimą į medicinos psichologo konsultaciją (pirminę ar pakartotiną), neatvykimas įskaičiuojamas į atliktų konsultacijų skaičių, kuris yra nustatytas atskiru Centro direktoriaus įsakymu.

III. SKUBIOS PAGALBOS (ŪMIOS BŪKLĖS) PACIENTUI PASLAUGŲ TEIKIMAS

7. Pacientui, kuriam reikalinga skubi pagalba (ūmi būklė), gydytojo psichiatro paslauga suteikiama per 1 valandą:
7.1. pacientas registruojasi laukimo eilių reguliavimo sistemos pagalba;
7.2. pakvietus registruotis, pacientas psichikos sveikatos slaugytojo nukreipiamas tiesiai pas gydytoją psichiatrą į kabinetą.
8. Vaikams ir paaugliams iki 18 metų, kuriems reikalinga skubi pagalba (ūmi būklė), tą pačią dieną registruojami pas gydytoją psichiatrą ir pagalba suteikiama per 1 valandą.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Siekiant optimizuoti pacientų laukimo eiles, Raseinių PSC turi būti nuolat:
9.1. atliekamas personalo poreikio vertinimas, savalaikė darbuotojų paieška, atranka ir įdarbinimas;
9.2. atliekama personalo darbo valandų, grafikų analizė, atsižvelgiant į pacientų poreikius, esant reikalui koreguojama;
9.3. racionalizuojamas pakartotinių atvykimų srautas, siekiant, kad reikiamos paslaugos pacientams būtų suteiktos per kuo mažesnį apsilankymų skaičių;
9.4. Raseinių PSC interneto svetainėje skelbiamas gydytojų atostogų ir pacientų priėmimo laikas;
9.5. Raseinių PSC vykdoma nuolatinė pacientų eilių stebėsena. Informacija apie susidariusias eiles, eilių mažinimo priemonių rezultatus bei iškilusias problemas reguliariai pateikiama Raseinių PSC vadovui;
9.6. vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-287 „Dėl asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“, kiekvieno mėnesio 10-ą dieną (jei ši diena ne darbo – kitą darbo dieną) fiksuojamos paslaugų, kurioms taikoma stebėsena, laukimo eilės. Įstaigoje užfiksuoti duomenys per 5 darbo dienas elektroniniu būdu (Microsoft Excel formatu) ir raštu (tvirtinama vadovo parašu bei spaudu) arba tik elektroniniu būdu (tvirtinamu elektroniniu vadovo parašu) pateikiami Kauno teritorinei ligonių kasai (toliau Kauno TLK).


Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie užtikrina tinkamą svetainės funkcionavimą ir informavimą.
Privatumo politika Sutinku